Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 14

Roboty drogowe

Netto Brutto (VAT 23%)
98,00 zł 120,54 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Nawierzchnie gruntowe ulepszone i nieulepszone

 • Spulchnienie gruntu sprzętem ciągnionym lub samobieżnym na drodze istniejącej lub nowo budowanej
 • Wykonanie koryta drogi równiarką samobieżną
 • Ręczne wykonanie koryta drogi
 • Ręczne wyrównanie poboczy
 • Rozścielenie materiału równiarką
 • Ręczne rozścielenie w korycie drogi materiałów ulepszających
 • Ręczne posypanie nawierzchni kruszywem
 • Ręczne wykonanie warstwy odsączającej w korycie drogi
 • Wykonanie nawierzchni drogi gruntowej nieulepszonej sprzętem rolniczym ciągnionym przez ciągnik i samobieżnym
 • Wykonanie nawierzchni żwirowej dwuwarstwowej

Rozdział 02.

Nawierzchnie tłuczniowe

 • Wykonanie
 • Usunięcie nierówności i profilowanie podbudowy
 • Wałowanie nawierzchni tłuczniowej
 • Wałowanie podkładu

Rozdział 03.

Nawierzchnie brukowcowe

 • Wykonanie nawierzchni, chodnika lub opaski z brukowca
 • Przebrukowanie nawierzchni, chodnika lub opaski z brukowca
 • Brukowanie skarp i dna rowów oraz ścieków
 • Przebrukowanie ścieków
 • Brukowanie skarp wykopów i nasypów oraz stożków i łożysk przy mostach

Rozdział 04.

Nawierzchnie kostkowe

 • Wykonanie podsypki pod nawierzchnie kostkowe
 • Wykonanie nawierzchni kostkowej jezdni ulic, placów postojowych, chodników i wjazdów do bram
 • Przebrukowanie nawierzchni kostkowej jezdni ulic, placów postojowych, chodników i wjazdów do bram na podsypce piaskowej
 • Ułożenie ławy ściekowej lub obramowania nawierzchni

Rozdział 05.

Nawierzchnie klinkierowe

 • Wykonanie nawierzchni klinkierowej na wjazdach do bram
 • Nawierzchnia na skosach wjazdów do bram
 • Wykonanie nawierzchni klinkierowej w zatokach postojowych
 • Przełożenie nawierzchni klinkierowej na podsypce piaskowej
 • Wykonanie ławy ściekowej, obramowania i pasów rozdzielczych z klinkieru

Rozdział 06.

Nawierzchnie z płyt betonowych

 • Nawierzchnie z płyt betonowych na drogach, ulicach, placach i wjazdach

Rozdział 07.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

 • Ułożenie i rozebranie prowadnic
 • Profilowanie szablonem ciągnionym gruntu podbudowy lub mieszanki gruntu ze spoiwem
 • Rozłożenie cementu lub popiołów lotnych na warstwie rozdrobnionego gruntu
 • Roboty ręczne przy mieszaniu gruntu ze spoiwem i przy zagęszczaniu podbudowy
 • Ręczne wykonanie stabilizacji gruntu na połączeniu działek roboczych
 • Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem na gotowym podłożu
 • Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego bitumem

Rozdział 08.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

 • Rozścielenie kruszywa naturalnego w korycie drogi
 • Zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

Rozdział 09.

Podbudowa z masy betonowej

 • Ustawienie i rozebranie prowadnic metalowych
 • Ustawienie i rozebranie prowadnic i deskowań do podbudowy betonowej
 • Wykonanie szczelin dylatacyjnych z desek lub płyt pilśniowych
 • Rozścielenie masy betonowej w korycie drogi i na poszerzeniach
 • Rozścielenie masy betonowej w korycie drogi przy użyciu spycharki
 • Zagęszczenie masy betonowej w korycie drogi

Rozdział 10.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumem

 • Utrwalenie nawierzchni

Rozdział 11.

Wytwarzanie mas mineralno-bitumicznych

 • Wytwarzanie mas mineralno-bitumicznych na gorąco
 • Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych na gorąco
 • Wytwarzanie mas mineralno-smołowych na gorąco

Rozdział 12.

Wbudowywanie mas mineralno-bitumicznych

 • Mechaniczne wbudowywanie i zagęszczanie mas mineralno-asfaltowych
 • Mechaniczne wbudowywanie i zagęszczanie mas mineralno-smołowych
 • Ręczne wbudowywanie i mechaniczne zagęszczanie mas mineralno-bitumicznych
 • Wyrównanie profilu podbudowy masą mineralno-bitumiczną
 • Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych za pomocą noża przymocowanego do walca drogowego

Rozdział 13.

Nawierzchnie z asfaltu lanego

 • Wytwarzanie masy asfaltu lanego w kotłach - mieszarkach typu przewoźnego o napędzie mechanicznym
 • Ogrzanie asfaltu w kotle o pojemności 50 litrów
 • Dowożenie asfaltu lanego taczkami
 • Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego
 • Posypanie nawierzchni piaskiem
 • Wyrównanie podbudowy asfaltem lanym
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • Obsługa kotłów produkcyjno-transportowych w czasie produkcji asfaltu lanego

Rozdział 14.

Wytwarzanie mas betonowych

 • Ręczne przygotowanie masy betonowej, podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej
 • Mechaniczne przygotowanie masy betonowej i zaprawy cementowo-piaskowej w betoniarkach 150 i 250 litrów
 • Mechaniczne przygotowanie masy betonowej w betoniarce 500 litrów
 • Mechaniczne przygotowanie masy betonowej w betoniarce 1000 litrów i w zespołach betoniarek

Rozdział 15.

Krawężniki drogowe, uliczne i trawnikowe

 • Wykonanie wykopu (rowka) pod krawężnik
 • Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki
 • Ustawienie krawężników
 • Przestawienie krawężników

Rozdział 16.

Chodniki z płyt betonowych i mas bitumicznych

 • Ułożenie chodnika z płyt betonowych
 • Przełożenie chodnika z płyt betonowych
 • Chodniki z mas mineralno-bitumicznych
 • Chodniki z asfaltu lanego

Rozdział 17.

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych

 • Remont nawierzchni

Rozdział 18.

Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych

 • Rozebranie nawierzchni tłuczniowej
 • Usunięcie warstwy tłucznia
 • Rozebranie

Rozdział 19.

Oczyszczanie nawierzchni drogowych

 • Oskardowanie stwardniałych zanieczyszczeń na nawierzchniach drogowych
 • Oczyszczenie nawierzchni drogowych

Rozdział 20.

Znaki drogowe

 • Wykonanie tablic do znaków drogowych
 • Malowanie tablic do znaków drogowych
 • Foliowanie tablic do znaków drogowych
 • Naprawa tablic do znaków drogowych
 • Malowanie pasów segregacyjnych na jezdni
 • Malowanie innych znaków na jezdni
 • Malowanie słupków z rur i łańcuchów do barier bezpieczeństwa
 • Ustawienie słupków do znaków ulicznych
 • Ustawienie poręczy żelbetowych

Rozdział 21.

Zasłony przeciwśniegowe

 • Impregnowanie drewna zasłon przeciwśniegowych
 • Załadowanie i wyładowanie zasłon przeciwśniegowych
 • Osadzenie kołków do zasłon przeciwśniegowych
 • Ustawienie zasłon przeciwśniegowych drewnianych
 • Rozebranie zasłon przeciwśniegowych drewnianych
 • Ustawienie zasłon przeciwśniegowych z tworzywa sztucznego typu Nelton
 • Rozebranie zasłon przeciwśniegowych z tworzywa sztucznego typu Nelton

Rozdział 22.

Transport wewnętrzny przy robotach drogowych

 • Ręczne przemieszczanie materiałów sypkich i ciekłych w poziomie i pionie
 • Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych
 • Przewożenie taczkami klinkieru, płyt betonowych i chodnikowych
 • Ręczne przenoszenie drogowych elementów betonowych, żelbetowych i materiałów w torbach
 • Przetaczanie beczek z materiałami bitumicznymi

Rozdział 23.

Zadrzewienie dróg

 • Kopanie dołów pod drzewa i krzewy
 • Kopanie rowu pod żywopłot
 • Załadowanie lub wyładowanie drzew, krzewów i pali do drzew na środki transportowe
 • Czasowe dołowanie materiału roślinnego
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Sadzenie żywopłotu
 • Cięcie żywopłotu

Rozdział 24.

Roboty różne

 • Ręczne przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, rozścielenie i wyrównanie
 • Ręczne rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej znajdującej się w miejscu wbudowania
 • Zagęszczenie ubijakiem ręcznym podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej uprzednio rozścielonej i wyprofilowanie szablonem
 • Pielęgnacja nawierzchni przez zasypanie piaskiem
 • Pielęgnacja nawierzchni przez skropienie bitumem lub hydrolitem
 • Ścięcie poboczy
 • Koszenie kosą trawy oraz chwastów na pasie drogowym
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową
 • Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych w starej nawierzchni

Być może zainteresują Cię także