Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 4-01

Roboty remontowe budowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
120,00 zł 147,60 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty ziemne

 • Roboty wstępne i przygotowawcze
 • Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
 • Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2
 • Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami
 • Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
 • Umocnienie odeskowania wykopów, zabezpieczenie wykopów oraz pomosty dla pieszych
 • Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, elementami stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
 • Wywóz ziemi i gruzu

Rozdział 02.

Roboty betonowe i żelbetowe

 • Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego
 • Uzupełnienie i naprawa stropów prefabrykowanych WPS i ceramicznych
 • Wymiana, uzupełnienia i naprawa monolitycznych betonowych podokienników, stopni schodowych oraz podłoży betonowych
 • Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
 • Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach
 • Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m2
 • Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni ponad 0,05-0,10m2
 • Wykucie bruzd w elementach betonowych
 • Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucia otworów i obsadzanie kołków
 • Roboty rozbiórkowe ręczne i przy użyciu młotów pneumatycznych
 • Wykonanie opaski betonowej przy budynku
 • Przygotowanie masy betonowej

Rozdział 03.

Roboty murowe

 • Podmurowanie lub wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
 • Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych
 • Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów
 • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
 • Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian
 • Przymurowanie pęknięć w ścianach z cegieł
 • Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach
 • Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w ścianach z cegieł i na kątownikach łączących piec z kanałem
 • Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych
 • Wykonanie przewodów kominowych w istniejących ścianach z cegły
 • Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł
 • Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł
 • Wykonanie przesklepień łukowych otworów w ścianach z cegieł
 • Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegieł
 • Uzupełnienie słupków pod legary i gzymsy z cegieł oraz spadków podokiennych z dachówek
 • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów oraz wykonanie przesklepień łukowych z kamienia
 • Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina
 • Wymiana stropu drewnianego na płytę żelbetową grubości 12cm lub na strop Kleina o grubości 1/2 cegły
 • Obsadzenie ościeżnic drewnianych
 • Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad w ścianach
 • Obsadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł
 • Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych
 • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
 • Zamurowanie bruzd
 • Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni
 • Wykucie w ścianach z cegieł
 • Przebicie otworów w ścianach
 • Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
 • Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł
 • Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł
 • Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków
 • Wykucie gniazd w ścianach z cegieł i w stopniach betonowych
 • Rozebranie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł
 • Rozebranie kominów wolnostojących i ścianek przewodów na kątownikach
 • Rozebranie stropów płaskich Kleina gęstożebrowych i pustakowych
 • Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły oraz belek stropowych
 • Rozebranie płyt balkonowych z balustradami
 • Wykucie z muru
 • Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki

Rozdział 04.

Roboty ciesielskie

 • Naprawa ścian drewnianych
  • Wymiana
  • Uzupełnienie
  • Wycięcie otworów w ścianach drewnianych oraz wstawienie stojaków z krawędziaków
  • Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych
  • Obsadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami
 • Naprawa stropów drewnianych
  • Wymiana
  • Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm
  • Wymiana
  • Wymiana zużytego odeskowania
  • Uzupełnienie
 • Naprawa schodów oraz dorobienie nakryw do śmietników
  • Wymiana
  • Wycięcie
  • Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych przy głębokości cięcia do 10cm
  • Struganie ręczne drewna miękkiego
 • Konstrukcje zabezpieczające
  • Wykonanie rusztowania przy kominach
  • Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające
  • Podstemplowanie
 • Rozbiórki konstrukcji drewnianych
  • Rozebranie
  • Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych

Rozdział 05.

Roboty pokrywcze

 • Uzupełnienie i uszczelnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej na sucho i na zaprawie
 • Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej
 • Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej
 • Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówek ceramicznych lub cementowych przy oknach owalnych (wole oka)
 • Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1m2 i uszczelnienie styków pokrycia z murami
 • Wymiana pojedynczych dachówek w pokryciu i wyłożeniem murów ogniowych dachówką
 • Wymiana pokrycia z dachówek cementowych i ceramicznych na blachę dachówkowopodobną z blachy ocynkowanej do układania na łatach
 • Rozbiórki pokrycia z dachówek i ich oczyszczenie
 • Uzupełnienie, przełożenie i naprawa pokrycia z płyt z eternitu bezazbestowego
 • Uzupełnienie, przełożenie i naprawa pokrycia z płyt bitumiczno falistych
 • Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych
 • Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej
 • Uzupełnienie i wymiana pokryć i krycie dachów dwoma warstwami papy asfaltowej
 • Krycie dachów warstwą papy podkładowej i warstwą papy asfaltowej (uzupełnienie i wymiana)
 • Uzupełnienie obróbek i krycie dachów papą jutową
 • Smarowanie pokrycia materiałami smołowymi i posypanie piaskiem
 • Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego
 • Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
 • Uzupełnienie przełożenie i rozebranie pokrycia z tafli łupkowych
 • Uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów
 • Uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy
 • Naprawa pokrycia dachowego z blachy
 • Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie blachą miedzianą
 • Wymiana pokrycia wykonanego z blachy połaci celulasto-kopulastych na pokrycie blachą miedzianą
 • Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z blachy z cynku i ocynkowanej
 • Uzupełnienie rynien skrzynkowych z cynku i ocynkowanych
 • Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z cynku i ocynkowanych
 • Wymiana rynien z wykonaniem nowych
 • Uzupełnienie rur spustowych
 • Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych
 • Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych
 • Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników i metody wciskowej
 • Uzupełnienie obróbek blacharskich
 • Uzupełnienie pokrycia wierzchu okien prostokątnych, bocznych ścian okien, wyłazu dachowego, obróbki nóżek itp, obicie drewnianych powierzchni blachą
 • Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych, elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów oraz naprawa obróbek blacharskich
 • Pomiedziowanie obróbek blacharskich z blachy z cynku i ocynkowanej i prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych
 • Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych, elewacyjnych i gzymsów z blachy miedzianej
 • Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników i obróbki okienka dachowego z blachy miedzianej
 • Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych
 • Rozebranie pokryć, rur spustowych, obróbek blacharskich i przygotowanie do dalszego użytku

Rozdział 06.

Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe, impregnacyjne, osuszanie murów

 • Roboty izolacyjne
  • Izolacje powłokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych
  • Izolacje poziome murów
  • Izolacje powłokowe pionowe murów
  • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i wełny mineralnej
  • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze szkła piankowego
  • Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek "Alpex"
  • Wykonanie podsypek izolacyjnych
  • Wymiana podsypek izolacyjnych
  • Rozebranie podsypek izolacyjnych
 • Roboty odgrzybieniowe
  • Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych
  • Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier
  • Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych
  • Odgrzybianie elementów drewnianych
  • Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach
  • Zabezpieczenie wgłębne elementów drewnianych
  • Odgrzybianie powierzchni murów i stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych
  • Odgrzybianie spoin murów lub stropów
  • Odgrzybianie metodą smarowania
  • Odgrzybianie metodą opryskiwania
  • Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki
  • Odgrzybianie wgłębne murów
  • Impregnacja grzybobójcza drewna metodą
  • Impregnacja ogniochronna
 • Osuszanie murów
  • Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły

Rozdział 07.

Roboty tynkowe

 • Roboty przygotowawcze
  • Odbicie tynków wewnętrznych
  • Odbicie pasów tynków wewnętrznych
  • Umocnienie siatek tynkarskich na ścianach i stropach
  • Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową
 • Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych
  • Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach
  • Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach
  • Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach)
  • Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach
  • Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
  • Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
  • Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie
  • Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych
  • Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm
  • Dodatkowe nakłady na tynk wypalany na ścianach wewnętrznych
 • Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych
  • Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
  • Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne
  • Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
  • Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
  • Uzupełnienie tynków
  • Uzupełnienie boni prostokątnych
  • Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych
  • Tynki zwykłe cementowe na kominach pod dachem
  • Oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy i wykucie starych spoin
  • Czyszczenie ścierne murów z cegły
  • Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i malowanie spoin

Rozdział 08.

Roboty posadzkowe i wykładzinowe

 • Uzupełnienie posadzek z cegły pełnej i klinkierowej
 • Naprawa posadzek z cegły budowlanej pełnej i klinkierowej
 • Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych
 • Naprawa posadzek cementowych, cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki
 • Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych
 • Naprawa posadzek lastrykowych
 • Naprawa stopni obłożonych lastryko
 • Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych
 • Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych
 • Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych
 • Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych
 • Wymiana cokolików z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
 • Uzupełnienie posadzek z deszczułek
 • Uzupełnienie i wymiana cokolików przyściennych i listw z drewna liściastego
 • Ręczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietów
 • Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych oraz listew i cokolików
 • Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych
 • Roboty różne
 • Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych o powierzchni do 1,0m2

Rozdział 09.

Roboty stolarskie

 • Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych
 • Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych
 • Dopasowanie skrzydeł drzwiowych
 • Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych
 • Powiększenie skrzydeł drzwiowych
 • Klejenie skrzydeł drzwiowych
 • Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych (jako oddzielna robota)
 • Wymiana elementów skrzydeł okiennych
 • Dopasowanie skrzydeł okiennych
 • Klejenie skrzydeł okiennych
 • Naprawa wietrzników okiennych
 • Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki
 • Wstawienie uzupełnień w płaszczyznach elementów stolarki
 • Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwytów) schodowych z drewna
 • Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej
 • Naprawa podokienników drewnianych
 • Demontaż okuć okiennych i drzwiowych
 • Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych
 • Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych
 • Założenie na nowym miejscu okuć okiennych
 • Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych
 • Dorabianie elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł okiennych i drzwiowych
 • Wykonanie ościeżnic z gotowych półfabrykatów
 • Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic
 • Wykonanie skrzydeł okiennych z gotowych półfabrykatów
 • Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic
 • Wykonanie połączeń ramiaków skrzydeł drzwiowych
 • Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów

Rozdział 10.

Roboty zduńskie

 • Przestawienie pieców licowanych kaflami
 • Naprawa średnia i główna pieców licowanych kaflami
 • Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami
 • Naprawa średnia i główna podgrzewaczy
 • Naprawa średnia i główna trzonów stołówkowych licowanych kaflami
 • Przemurowanie i naprawa główna trzonów kotłowych
 • Przemurowanie sklepień i palenisk pieców, oczyszczenie kanałów i osprzętu, wylepienie drzwiczek gliną, okredowanie i ografitowanie
 • Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę kafli prostokątnych (kwadratelowych)
 • Naprawa oblicowań pieców i trzonów poprzez wymianę kafli kwadratowych znormalizowanych
 • Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych
 • Rozbiórka pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych
 • Rekonstrukcja pieców i kominków w obiektach zabytkowych

Rozdział 11.

Roboty szklarskie

 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych pojedynczych
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych zespolonych
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych metalowych zdejmowanych
 • Szklenie ram, świetlików dachowych, metalowych na kit podwójny
 • Szklenie ram okiennych wystawowych stałych, szkłem gładkim o grubości 5-8mm
 • Uzupełnienie okitowania istniejących szyb
 • Uzupełnienie brakujących listew drewnianych i wkrętów do listew
 • Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
 • Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych

Rozdział 12.

Roboty malarskie

 • Malowanie tynków wewnętrznych farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi oraz tapetowanie ścian
  • Malowanie starych tynków wewnętrznych
  • Nałożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych
  • Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
  • Tapetowanie ścian
 • Malowanie olejne tynków
  • Malowanie farbami olejnymi
  • Lakierowanie jednostronne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno oraz wyługowanie farby olejnej
 • Malowanie olejne stolarki budowlanej
  • Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej
  • Lakierowanie powierzchni drewnianych
  • Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych
  • Malowanie farbą olejną elementów metalowych
  • Lakierowanie powierzchni metalowych
  • Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych
 • Różne roboty malarskie i wykończeniowe
  • Mycie po robotach malarskich
  • Zabezpieczenie podłóg folią
  • Malowanie olejne listw przyściennych
  • Malowanie pasków konturowych farbami klejowymi

Rozdział 13.

Roboty kowalsko-ślusarskie

 • Naprawa różnych elementów metalowych
 • Naprawa zamków metalowych
 • Wykonanie i montaż ściągów
 • Spawanie i cięcie stali
 • Przecinanie poprzeczne palnikiem
 • Roboty demontażowe

Rozdział 14.

Roboty kamieniarskie

 • Rozbiórka elementów konstrukcji z kamienia
 • Przebicie otworów w murach z kamienia przy użyciu młotów pneumatycznych
 • Ręczne przebicie otworów w ścianach z kamienia
 • Reperacja posadzki kamiennej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu
 • Reperacja posadzki z kamienia łamanego o powierzchni do 3,0m2
 • Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych
 • Reperacja okładziny z kamienia słupów i kolumn o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu
 • Reperacja okładziny z kamienia gzymsów, pasów nakryw, obramowań otworów i podokienników o długości do 1m w jednym miejscu
 • Reperacja okładziny kamiennej ścian i pilastrów wewnętrznych o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu
 • Reperacja okładziny kamiennej cokołów ścian i pilastrów zewnętrznych
 • Reperacja okładziny kamiennej kominków

Być może zainteresują Cię także